Foro Galego de Inmigración | comunicado

O Ingreso Mínimo Vital é discriminatorio

O FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN quere facer público o seguinte Comunicado en relación con la aprobación este venres 29 de Maio polo Consello de Ministro do chamado Ingreso Mínimo Vital
O Ingreso Mínimo Vital é discriminatorio
Encontro do Foro Galego de Inmigración en marzo de 2018
Encontro do Foro Galego de Inmigración en marzo de 2018

Sin esquecer que poida considerarse un avance nas políticas sociais a nivel estatal bastante significativo, dende o Foro Galego de Inmigración queremos trasladar a cidadanía e as diferentes administracións públicas, que resulta de novo, como outras actuacións deste tipo discriminatorio para o colectivo de persoas migrantes residentes:

  1. En primeiro lugar, deixa fora ao colectivo de persoas en situación de irregularidade administrativa, que polo mero feito de non poder cotizar á Seguridade Social, deberían ser de oficio perceptores inmediatos deste ingreso.
  2. En segundo lugar limita o acceso ao mesmo ás persoas residentes que cumpran o requisito dun ano de residencia legal, o que dixa fora as persoas,en maior situación de vulnerabilidade normalmente, que levan residindo menos tempo no territorio español. Estamos de novo ante un requisito discriminatorio para o colectivo que representamos.
  3. O Foro Galego de Inmigración, con máis de mil entidades e asociacións do conxunto do Estado Español ven esixindo que, como sucedeu en Portugal, a especial situación que estamos a vivir dende o mes de marzo, obrigaba por diferentes motivos- por este do Ingreso Mínimo tamén- a unha regularización rapida e efectivas das persoas migrantes residentes no Estado antes do 13 de marzo. Mantemos a necesidade desta medida, para non deixar fóra ao colectivo de migrantes en situación de irregularidade administrativa desta e doutras medidas.

 SOLICITAMOS polo tanto ao Goberno Central e aos partidos políticos que o substentan a reforma dos aspectos lesivos para os dereitos das persoa migrantes recollidos neste Comunicado e a Esixencia de realizar a maior brevidade posible un proceso de regularización rapida e efectiva das persoas migrantes residentes en situación de irregularidade administrativa.

Comentarios
O Ingreso Mínimo Vital é discriminatorio